Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS) đã được chấp thuận là thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.