1. Mẫu phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
  2. Mẫu Giấy Uỷ quyền
  3. Tờ trình ĐHĐCĐ của Chủ tịch HĐQT
  4. Dự thảo Biên bản Kiểm phiếu.
  5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ