Công ty Cổ phần chứng khoán KS gửi tài liệu và Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.