Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

  1. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.