Công ty Cổ phần Chứng khoán KS thông báo về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo văn bản chấp thuận về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 1829/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 07 tháng 05 năm 2021.