Công ty Cổ phần chứng khoán KS (“KSS”) công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.