Công ty Cổ phần chứng khoán KS (“KSS”) hoàn thành việc phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào ngày 25/05/2021 và nhận được văn bản số 2360/UBCK-QLKD ngày 26/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đề ngày 25/05/2021 của KSS.