Kể từ ngày 18/03/2021, cá nhân sau đây làm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS:

Họ và tên: Bà Đặng Thị Phấn
Sinh ngày: 12/06/1978
Chức vụ tại công ty: Trưởng phòng Nhân sự