Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) công bố Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021 ấn định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của KSS cho cổ đông như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021