Ngày 11/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán KS “KSS” thông qua Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 về việc:

Trân trọng!