Công ty Cổ phần chứng khoán KS (“KSS”) công bố thông tin về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần phổ thông chào bán cho cổ đông hiện hữu của KSS.