Công ty Cổ phần Chứng khoán KS gửi tài liệu và Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021.