Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KS đã thông qua Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 15/04/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ quản lý của Công ty kể từ ngày 16/04/2021, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Vĩ Đạt

2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Tống Sáng