Công ty Cổ phần chứng khoán KS (“KSS”) công bố thông tin về việc thông qua chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 và chọn ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 là ngày: 20/05/2021.