Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 20/05/2021.