Ngày 26/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán KS đã họp và thông qua nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT.