Ngày 26/04/2021, Công ty cổ phần Chứng Khoán KS đã thành lập Ban Kiểm soát mới căn cứ theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.