Công ty Cổ phần Chứng khoán KS xin báo cáo về kết quả các giao dịch chuyển nhượng làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ.

Trân trọng!