DANH MỤC VAY KÝ QUỸ (MARGIN) TẠI KSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Danh sách mã chứng khoán được vay giao dịch ký quỹ tại KSS đang có:

 

Số mã chứng khoán cho vay:
Mã chứng khoán Tỷ lệ cho vay
AGG 50%
HPX 50%
SHI 50%
GMD 50%
PC1 50%
NVL 50%
DGC 50%
VPB 50%
DPG 50%
DPM 50%
NKG 50%

 

Ngày cập nhật: 08/07/2022