1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc họp và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán KS.