Ngày 03/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán KS “KSS” thông qua Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt chương trình hợp tác và các giao dịch giữa KSS với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine International Property Technology (GCNĐKDN số 0316509530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 28/09/2020 (sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)) (“SIPT”).

Trân trọng