Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) công bố thông tin về toàn văn Điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung thay thế cho bản Điều lệ công ty ngày 30/07/2021. Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông KSS phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022.

 

Trân trọng!