Căn cứ Nghi quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 01/08/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

  1. Trường hợp miễn nhiệm:

– Họ và tên: (Bà) Đỗ Thị Định

– Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

– Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023

  1. Trường hợp bổ nhiệm:

– Họ và tên: (Ông) Nguyễn Nam Hưng

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Điều hành

– Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Điều hành

– Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2023

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023