Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán số 13/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/01/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

Người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên: NGUYỄN NAM HƯNG              Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị       Quốc tịch: Việt Nam

Trân trọng!