1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của công ty, cụ thể:

a) Thông tin nhân sự được bổ nhiệm: Bà Trần Thị Kim Oanh

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng bộ phận Kế toán tổng hợp.

– Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng.

– Thời gian bổ nhiệm và có hiệu lực: Từ ngày 03/04/2023.

b) Thông tin nhân sự miễn nhiệm: Ông Nguyễn Đức Tùng

– Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng.

– Lý do miễn nhiệm: Thể theo nguyện vọng cá nhân được Hội Đồng Quản Trị – Công ty cổ phần Chứng khoán KS chấp thuận theo Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị số 05/2023/NQ-HĐQT            ngày 03/04/2023.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/04/2023.