1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 07A /2023/NQ-HĐQT ngày 05/06/2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán KS về Miễn nhiệm Giám đốc Điều hành và Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 05/06/2023 về việc Bổ nhiệm Giám đốc Điều hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự cao cấp của Công ty như sau:

2.1 Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Nam Hưng

2.2 Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà Vũ Hiền Thảo