Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung nội dung và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 đã công bố ngày 04/01/2022, cụ thể: bổ sung danh sách ứng cử viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trân trọng!