Giấy mời số 01/GM-KSS ngày 04/01/2022 về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần chứng khoán KS và các hồ sơ/tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Trân trọng!