Ngày 10/01/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức quản lý như sau:

  1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị KSS và Người đại diện theo pháp luật của KSS đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
  2. Bầu Ông Nguyễn Nam Hưng – hiện là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của KSS nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 11/01/2022.