Công ty Cổ phần chứng khoán KS (“KSS”) thông qua chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 và chọn ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 là ngày: 31/12/2021.

Trân trọng!