Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế

Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán KS năm 2023.