1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc ngày 31/07/2023, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của người nội bộ Công ty, cụ thể: