Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

– Mã thành viên: 047

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999 Fax: 024.3205 2969

– Email: cbtt@kss.com.vn

– Website: kss.com.vn

  1. Nội dung thông tin công bố:
    • Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ công ty liên quan đến tên mới của công ty theo Nghị Quyết số 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023. Theo đó, tên Công ty sau khi thay đổi:

“Điều 3.2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trừ khi pháp luật có quy định khác, nếu có sự thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị thì người bị thay sẽ dừng thực hiện vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị nhưng sẽ tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi sự thay đổi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.”