Công ty Cổ phần chứng khoán KS (“KSS”) công bố thông tin Biên bản họp số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Trân trọng!