Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

  1. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2023 đã soát xét.