Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

  1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán.