Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

  1. Báo cáo tài chính quý II năm 2023;
  2. Công văn giải trình biến động LNST sau thuế TNDN quý II năm 2023 so với quý II năm 2022.