Căn cứ Nghi quyết số 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

  1. Trường hợp miễn nhiệm:

– Họ và tên: (Bà) Nguyễn Thủy Nguyên

– Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

– Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2023

  1. Trường hợp bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị:

– Họ và tên: (Ông) Nguyễn Nam Hưng

– Chức vụ được bầu: Thành viên Hội Đồng Quản Trị

– Nhiệm kỳ: 2023-2028

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2023