Ngày 01/12/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) nhận được Quyết định số 684/QĐ-UBCK cấp ngày 01/11/2021 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

Trân trọng!