Ngày 02/12/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) nhận được Quyết định số 828/QĐ-UBCK cấp ngày 02/12/2021 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS được cung cấp dịch vụ cho vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ.

Trân trọng!