Ngày 05/09/2018, Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã

tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường thành công, tại cuộc họp này ĐHĐCĐ đã thông các nội dung với mục tiêu không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động và các quyết sách quan trọng khác.