Ngày 23/08/2018, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT (thay thế Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐQT) về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018:

+ Thời gian họp dự kiến: 08h30 ngày 05/09/2018

+ Địa điểm: Trụ sở Công ty – Tầng 10, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

+ Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/08/2018.