Ngày 04/07/2018, Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam có nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty số 46/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp.