Kể từ ngày 23/10/2018 cá nhân sau đây làm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ,ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam:
– Bà: Đặng Thị Phấn Sinh ngày: 12/06/1978

– Số CCCD: 024277983 Ngày cấp: 17/08/2004 Nơi cấp: CA.Tp.HCM

– Địa chỉ thường trú: 18B/35B Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

– Chức vụ tại công ty: Trưởng phòng Nhân sự