Ngày 26/11/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty số 97/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/11/2018 với nội dung thay đổi tên Công ty như sau:

Tên Công ty cũ:

– Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam
– Tên Tiếng Anh : Hoa Trung Vietnam Securities JSC
– Tên giao dịch : Hoa Trung Securities
– Tên viết tắt : HZS

Tên Công ty mới:

– Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway
– Tên Tiếng Anh : Vietnam Gateway Securities JSC
– Tên giao dịch : Gateway Securities
– Tên viết tắt : VGW