Ngày 25/07/2018, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBCK v/v chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của HZS.

Để thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến của HZS, Quý Khách hàng vui lòng truy cập vào địa chỉ trang thông tin điện tử để truy cập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến: https://trading.hzsvn.com.

Giấy phép 636/QĐ-UBCKv/v chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của HZS.