Ngày 16/10/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 13/2018/HZS-GUQ ngày 14/06/2018 kể từ ngày 23/10/2018.

Kể từ ngày 23/10/2018, bà Nguyễn Thị Xuân Dung – Chức vụ: Trưởng phòng Pháp chế không còn là “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam.