Nội dung thông tin công bố: về việc ủy quyền cho cá nhân sau đây làm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam:

– Bà: Nguyễn Thị Xuân Dung Sinh ngày: 17/02/1979

– Số CCCD: 093179000069 Ngày cấp: 13/01/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

– Địa chỉ thường trú: 152 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

– Chức vụ tại công ty: Trưởng phòng Pháp chế