Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 02/GPĐC-UBCK ngày 09/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty như sau:

– Vốn điều lệ cũ: 75.538.460.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

– Vốn điều lệ mới: 110.538.460.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).