Ngày 12/03/2018, Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã có thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 01/2016/HRS-UQ ngày 27/04/2016 kể từ ngày 13/03/2018.

Theo đó, kể từ ngày 13/03/2018, bà Phạm Thị Xuân Mỹ – Chức vụ: Trưởng Bộ phận Kiểm soát Tuân thủ không còn là “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam.